Значение слова "Л" найдено в 41 источниках

Л

  найдено в  "Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона"
двенадцатая буква русской азбуки, ведущая свое начало от кирилловского люди — Л, которое, в свою очередь, восходит к греч. ламбде Λ, а через посредство последней — к финикийскому лямед. Ею обозначается на письме звонкий (лишь изредка глухой) переднеязычный согласный боковой или латеральной артикуляции, как альвеолярный небный (палатальный) или мягкий, так и зубной не небный (непалатальный) или твердый. Небный оттенок или вовсе не обозначается, напр. липа=л'ипа, или обозначается "мягким знаком" ь, а также особым начертанием следующей гласной буквы: слог л'а обозначается посредством ля, л'у поср. лю, л'о поср. лё (или ле), л'е поср. ле (в отличие от лэ, где л произносится твердо); мягкое л' в конце слова, или перед следующим j, обозначается с помощью ь (так назыв. "мягкий знак"): моль =мол', льет=л'jom. Польская азбука для обозначения звука, тожественного с нашим твердым л, употребляет знак ł, а сербская для небного л' — лигатуру из л и ь: љ. Числовое значение л в славянской азбуке равно 30.
С. Б — ч.


Найдено 2 изображения:

Изображения из описаний на этой странице
  найдено в  "Большой Советской энциклопедии"
        тринадцатая буква русского алфавита. По начертанию восходит к букве ƛ («люди») кириллицы с цифровым значением 30 и далее к λ (ламбда) греческого унциала. В глаголице ей соответствовала буква Л фото

  найдено в  "Толковом словаре Ожегова"
Л. в избе. Спать на лавке. Семеро по лавкам у кого-н. (о том, у когобольшая семья, много детей; разг.). II уменьш. лавочка, -и, ж. II прил.лавочный, -ая, -ое. ЛАВКА2, -и, ж. Небольшой магазин. Сельская л. Сходить влавку. Передвижная я. Книжная л. писателей, II уменъш. лавочка, -и, ж. IIунт. лавчонка, -и, ж. II прил. лавочный, -ая, -ое.
  найдено в  "Новом толково-словообразовательном словаре русского языка"
л буква Тринадцатая буква русского алфавита.  найдено в  "Словаре синонимов"
л предл, кол-во синонимов: 1 • буква (103) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: буква
  найдено в  "Сводной энциклопедии афоризмов"
Л
Авторы по алфавиту - Л
Лабрюйер (La Bruyere) * Лабуле Эдуард * Лайель Чарлз (Lyell) * Ламартин (Lamartine) * Ламбер Жюльетта (Lembert) * Ламенне (Lamennais) * Ламотт-Левайе Франсуа * Ланг Эндрю (Lang) * Лао-Цзы * Лаплас Пьер (Laplace) * Ларни Мартти (Larni) * Ларошфуко (La Rochefoucauld) * Латена Николя * Лаубе Генрих (Laube) * Лафатер (Lavater) * Лафонтен Жан (La Fontaine) * Леббок Джон (Lubbock) * Лебон Гюстав (Le Bon) * Левинсон * Левис * Легуве * Лейбниц Готфрид (Leibniz) * Лем Станислав (Lem).* Ленин. Владимир Ильич Ульянов. * Леннон Джон (Lennon) * Ленорман Шарль * Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) * Леонов Л.М. * Леонов Николай * Леопарди Джакомо (Leopardi) * Лермонтов М.Ю. * Лессинг Готгольд (Lessing) * Лец Станислав Ежи (Lec) * Лещинская Мария * Либкнехт Вильгельм (Liebknecht) * Ливий Тит (Titus Livius) * Линкольн Авраам (Lincoln) * Линней Карл (Linne) * Лист Ференц (Liszt) * Лихачев Д.С. * Лихтенберг Георг (Lichtenberg) * Локк * Ломоносов М.В. * Лонгфелло Генри (Longfellow) * Лондон Джек (London) * Лорка Федерико Гарсиа (Garcia Lorca) * Лукиан (Lukianos) * Лэм Чарлз (Lamb) * Лэндор * Людвиг Отто (Ludwig) * Лютер Мартин (Luther)

(Источник: «Афоризмы со всего мира. Энциклопедия мудрости.» www.foxdesign.ru)

Синонимы:
буква  найдено в  "Техническом железнодорожном словаре"

буквенное обозначение серии пассаж. паровозов с перегревателем и простой 4-цилиндровой машиной 1-кратного расширения типа 2-3-1 (Пасифик) с двумя ведущими осями; наружные цилиндры действуют на вторую ведущую ось, а внутренние —на первую, имеющую два колена (2-коленчатая ось). Диаметр движущих колес 1 840 мм; сцепной вес 51,9 т. Первые паровозы серии Л были построены Путиловским з-дом в 1915 г.

Л фото

По своим тяговым качествам они ближе всего подходят для обслуживания тяжелых пассаж. поездов с большими скоростями. Вследствие слабости 2-коленчатой оси и частого боксования паровозы Л требуют особо внимательного наблюдения за этой осью, а также за состоянием рессорного подвешивания и своевременным подтягиванием просевших рессор.

Технический железнодорожный словарь. - М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство.1941


  найдено в  "Толковом словаре русского языка"
ЛOKOTЬ, -ктя, мн. локти, -ей, м. 1. Место сгиба руки, где плечевая кость соединяется с костями предплечья (лучевой и локтевой). Согнуть руку в локте. Класть локти на стол. Работать локтями (проталкиваться, распихивая других; разговорное). Локти кусать (перен.: досадовать по поводу собственной ошибки; разговорное). Близок л., да не укусишь (посл.). 2. Часть рукава одежды, облегающая это место. Рваный л. 3. Старинная русская мера длины, равная приблизительно 0,5 м. Чувство локтя — умение поддерживать связь с соседом в строю, а также вообще чувство товарищества и взаимной поддержки. || уменьш. локоток, -тка, м. (к 1 и 2 значение). || прилагательное локтевой, -ая, -ое (к 1 значение).
  найдено в  "Словаре русского языка XVIII в"

Л.Буква русской и славянской азбуки; славянское название — люди; числовое значение — 30 (л̃), со знаком ҂ — 30000 (҂ л̃).Лом. РГ 41.


  найдено в  "Русско-итальянском политехническом словаре"


I сокр. от лебёдка

argano

II сокр. от левый

sinistro; sinistrorso

III сокр. от лифт

ascensore  найдено в  "Русской энциклопедии"

буква люди, согласная, в русской азбуке тринадцатая, в церковном счислении под титлой означает тридцать, а со знаком — тридцать тысяч.
Источник: Энциклопедия "Русская цивилизация"
Синонимы:
буква  найдено в  "Словнику української мови у 20 томах"

Л, невідм., с.

Шістнадцята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука “л” (вимовляється “ел”).


  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

невідм., с.

Шістнадцята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука "л" (вимовляється "ел").  найдено в  "Літературному слововживанні"

(ел). Як назва літери вживається в с. р.: велике л; як назва звука вживається в ч. р.: веляризований л, напіввідкритий л.


  найдено в  "Словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило"
(< кириллич. Л "люди")
13-я буква русского алфавита.

Синонимы:
буква  найдено в  "Современном энциклопедическом словаре"
Л, тринадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве E ("люди"), имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 30.  найдено в  "Большом Энциклопедическом словаре"
Л - тринадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве E ("люди"), имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 30.

  найдено в  "Энциклопедическом словаре естествознания"
Л , тринадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве E ("люди"), имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 30.
  найдено в  "Большом энциклопедическом словаре"
Л, тринадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве E ("люди"), имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 30.
  найдено в  "Большом энциклопедическом словаре"
- тринадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве E(""люди""), имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 30.
  найдено в  "Русско-итальянском политехническом словаре"


сокр. от литр

litro, l  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
невідм. , с. Шістнадцята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука "л" (вимовляється "ел").

  найдено в  "Літературному слововживанні"
(ел). Як назва літери вживається в с. р.: велике л; як назва звука вживається в ч. р.: веляризований л, напіввідкритий л.
  найдено в  "Этимологическом словаре русского языка"
л
тринадцатая буква др.-русск. алфавита, называется людиɪе (см. лю́ди); числовое знач. =30.  найдено в  "Большом итальяно-русском и русско-итальянском словаре"
1. лицо (глагола) - persona (del verbo) 2. литр - litro Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: буква
  найдено в  "Українсько-англійському словнику"

(скороч. від літр) l, litre(s); амер. liter(s)


  найдено в  "Русско-персидском словаре"


سيزدهمين حرف الفباي روسي  найдено в  "Русско-португальском словаре"
defeito m

Синонимы:
буква  найдено в  "Русском орфографическом словаре"
литр

Синонимы:
буква  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


скороченнялітрл


  найдено в  "Малом академическом словаре"
см. эль 1.

Синонимы:
буква  найдено в  "Этимологическом русскоязычном словаре Фасмера"
тринадцатая буква др.-русск. алфавита, называется людие (см. люди); числовое знач. =30.
  найдено в  "Большом русско-украинском словаре"


сокращениелитрл


  найдено в  "Соннике Соломона"
Лабораторию - серьезный и успешный труд в науках.
  найдено в  "Толковом словаре русского языка"
Л Л (произн. л или ль или эль). См. эль 1.  найдено в  "Русско-чешском словаре"
• l (písmeno)
  найдено в  "Analytical Chemistry (Ukr-Eng)"
liter
T: 28